ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ Gallan Bibi Dian Khane Paa Lao |

ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ Gallan Bibi Dian Khane Paa Lao || Mr Sammy Nazz 007

Post a comment

0 Comments